Hoppa till innehåll
Home » Stadgar för ideella föreningen Centrum för svensk knyppling i Vadstena

Stadgar för ideella föreningen Centrum för svensk knyppling i Vadstena

Organisationsnr: 802534-1440
med hemort i Vadstena
Bildad 2021

Stadgarna antagna 8 januari 2021

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Namn och ändamål

Föreningens namn är Centrum för svensk knyppling i Vadstena förkortat CSKV. På engelska Center for Swedish Bobbin Lace in Vadstena.

Föreningen ska fungera som ett samarbetsorgan för alla som är intresserade av svensk knyppling: institutioner, organisationer, intressegrupper och privatpersoner. Föreningen skall fungera dels som ett kunskapsnav med länkar till litteratur, artiklar, arkivbilder, utställningar och kurstillfällen, dels som inspirationskälla för nytänkande och teknikutveckling samt även som kontaktpunkt för nätverksbyggande och nationellt och internationellt erfarenhetsutbyte inom knyppling.

2 § Sammansättning

CSKV skall vara en egen fristående förening. Föreningen består av de institutioner, organisationer och privatpersoner som har upptagits i föreningen som medlemmar.

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår.

6 § Stadgeändring

För ändring av dessa stadgar krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster.

Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

7 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut på två på varandra följande möten, med minst en månads mellanrum, varav ett ska vara årsmöte, med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall föreningens tillgångar skänkas till Vadstena kommun för knypplingsutbildning för barn och unga och föreningens handlingar m.m. skall arkiveras på Landsarkivet.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

8 § Medlemskap

Förening är öppen för institutioner och organisationer med intresse av knyppling och fysiska personer. Medlem är den institution, organisation eller fysisk person som har beviljats medlemskap av styrelsen och har erlagt medlemsavgift. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter.

9 § Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 1 maj får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.

10 § Uteslutning

Styrelsen kan utesluta medlem om denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Medlemmen skall ges möjlighet att yttra sig.

11 § Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter
 • skall följa föreningens stadgar samt beslut som fattats av föreningsorgan
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen
 • skall betala medlemsavgift samt eventuellt övriga avgifter som beslutats av föreningen
 • godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med vid var tid gällande föreningsstadgar och i enlighet med eventuella övriga villkor för behandling av personuppgifter som beslutats av föreningen

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

12 § Tidpunkt, kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad i Vadstena på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast sex veckor före mötet tillställas medlemmarna på följande sätt; via e-post och på föreningens hemsida. Föredragningslista till årsmötet skall finnas tillgängligt på föreningens hemsida senast tre veckor före mötet. Förslag om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall anges i föredragningslistan. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna på årsmötet.

13 § Förslag till motioner att behandlas av årsmöte

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

14 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt

Medlem som har betalt medlemsavgiften har yttrande-, förslags- och rösträtt på möte. Rösträtten är personlig men kan utövas genom ombud med fullmakt. Medlem får vara ombud för en annan medlem. Institution och organisation har två röster och fysisk person en röst.

15 § Beslutsförhet

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

16 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Anställd i föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

17 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

1.     Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3.     Val av protokolljusterare och rösträknare.

4.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5.     Fastställande av dagordning.

6.     a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.

        b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7.     Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9.     Fastställande av medlemsavgifter.

10.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11.  Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och förslag från medlemmarna (motioner).

12.  Val av

        a) föreningens ordförande för en tid av ett år.

        b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.

        c) Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år.

        d) Två revisorer jämte två suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.

        e) Tre ledamöter i valberedningen för en tid av två år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13.  Övriga frågor (anmäls under punkt 5).

18 § Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 5 röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.

När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom en månad utlysa sådant möte att hållas inom tre månader från erhållen begäran.

VALBEREDNINGEN

19 § Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall i god tid före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast vid utskick av kallelse före årsmötet skall valberedningen meddela sitt förslag.

REVISORER

20 § Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Revisorerna ska vara oberoende av dem som de har att granska. Föreningens räkenskaper, protokoll och övrig förvaltningsdokumentation skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.

STYRELSEN

21 § Sammansättning

Styrelsen består av ordförande och fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och övriga befattningshavare som behövs. Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. kommande årsmöte. Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt, men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Adjungerad får utses till befattning inom styrelsen.

 22 § Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att

 • tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
 • verkställa av årsmötet fattade beslut
 • planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • ansvara för och förvalta föreningens medel
 • tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §
 • förbereda årsmöte

23 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

24 § Överlåtelse av beslutanderätten

Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.